کتاب های قصه و کاپی کمپیوتر شده کتاب ها

مهربانی بارآورنده خوشبختی است

کتاب داستان برای کودکان و خانواده ها در مورد مهربانی.

آیا می دانستید که همه ما یک قدرت خاص داریم؟ بلی؛ مهربانی!
همه ما این قدرت را داریم که مهربان باشیم! مهربانی با یکدیگر کمک می کند تا جهان به جای بهتری تبدیل شود.

این کتاب را با کودک خود بخوانید تا دریابید که چگونه دوستان سسمی از مهربانی و دیگر قدرت های خود استفاده می کنند.
شما چگونه از قدرت مهربانی خود استفاده می کنید؟

این کتاب را می توان به صورت انلاین از طریق تلفن یا تبلت خواند و یا  چاپ نموده و به طور مستقیم با خانواده ها  به اشتراک گذاشت.