رهنمود ها

رهنمود برای فامیل های متاثر از بحران

راهنمای خانواده با مقالات و فعالیت های مرغوب برای کودکان و مراقبان متاثر از بحران که البته این فعالیت ها کم تر نیاز به تکنالوژی دارد.

مواظبت حین وقوع بحران: حین وقوع بحران، تغییر یا عدم اطمینان از وضعبت، احساس امنیت ما به چالش کشیده می شود. این منابع راهنمایی هایی را برای کمک به شما و خانواده تان فراهم می کند تا وضعیت جدیدا پیش آمده را مدیریت کنید و خود را برای گام های بعدی آماده سازید. این راهنما را می توان به صورت انلاین از طریق تلفن یا تبلت خواند یا به چاپ نموده و به طور مستقیم با خانواده ها به اشتراک گذاشت.

برچسپ های مرتبط