ویدیو ها

تعلق و مربوطیت

راهنمایی صوتی برای مراقبان در مورد چگونگی کمک به کودکان در یک جامعه جدید (یا "در حال گذار") تا مانند بودن در خانه و وطن خود شان احساس آرامش داشته باشند.

شریک ساختن
مورد علاقه پښتو (Pashto)

ایجاد حس تعلق و مربوطیت یک فرایند زمان گیر است. اما تقویت روحیه باهمی (در خانواده)، کنجکاوی و اعتماد به نفس می تواند در ایجاد حس تعلق کمک کند. بیجا شدن و سکنا گزیدن مجدد در یک مکان جدید کار دشوارست و ایجاد حس تعلق برای هر یک از اعضای خانواده به زمان بیش تر نیاز دارد. اما اطمینان بخشی و تقویت روحیه باهمی (در خانواده) و بر انگیختن حس کنجکاوی و اعتماد به نفس می تواند در ایجاد حس تعلق کمک کند.

این منابع راه هایی را برای احساس تعلق بخشیدن بیشتر به خانه جدید در یک جامعه جدید (یا “در حال حاضر”) ارائه می دهند.

این راهنمای صوتی را می توان به صورت لینک از طریق SMS به اشتراک گذاشت یا شخصا با مراقبان در هنگام که از مراکز بازدید می کنند، شریک ساخت.

منابع مربوط