ویدیو ها

وفق یابی با تغییرات بزرگ

راهنمایی صوتی با استراتژی های ساده برای کمک به مراقبان جهت دست یابی به احساس امنیت و همبستگی بیشتر در جریان وقوع تغییرات.

شریک ساختن
مورد علاقه پښتو (Pashto)

حتی اگر بسیاری از چیزها تغییر کرده و همچنان تغییر خواهد کرد، اما چیزهایی وجود دارد که همیشه یکسان باقی خواهد ماند. وضعیت گذار، مانند اسکان مجدد در یک مکان جدید، می تواند برای کل خانواده بسیار چالش برانگیز باشد.

این منابع استراتژی های ساده ای را ارائه می دهند تا به شما کمک کنند در جریان وقوع تغییرات احساس امنیت و اتحاد بیشتری داشته باشید.

این راهنمای صوتی را می توان به صورت لینک از طریق SMS به اشتراک گذاشت یا شخصا با مراقبان در هنگام که از مراکز بازدید می کنند، پخش کرد.

منابع مربوط