ویدیو ها

پیام خوش آمدید از جانب دوستان سسمی استریت

راهنمایی صوتی برای مراقبان در مورد چگونگی حفظ احساس امنیت و جا به جایی/اسکان مجدد در موقعیت های جدید.

شریک ساختن
مورد علاقه پښتو (Pashto)

جایی برای شما در سسمی استریت وجود دارد! حین وقوع بحران، تغییر یا عدم اطمینان از وضعبت، احساس امنیت ما به چالش کشیده می شود.

این منابع راهنمایی هایی را برای کمک به شما و خانواده تان فراهم می کند تا وضعیت جدیدا پیش آمده را مدیریت کنید و برای گام های بعدی خود را آماده سازید.

این راهنمای صوتی را می توان به صورت لینک از طریق SMS به اشتراک گذاشت یا شخصا با مراقبان در هنگام که از مراکز بازدید می کنند، شریک ساخت.

منابع مربوط