ویدیو ها

تجلیل و بزرگداشت از خود ما

راهنمایی صوتی برای مراقبان در مورد چگونگی کمک به کودکان برای قدردانی از کسی که اعتماد به نفس ایجاد می کند.

شریک ساختن
مورد علاقه پښتو (Pashto)

حتی در زمان های چالش برانگیز، چیزهایی برای جشن گرفتن وجود دارد – از جمله بودن در خانواده و در کنار یکدیگر.
در زمان های چالش برانگیز، به یاد آوردن و جستجوی خوبی در زندگی ما و در درون خودمان می تواند به حفظ چشم انداز مثبت کمک کند و برای ما امید خلق کند.
این منابع راه هایی را برای کمک به کودک شما برای ایجاد اعتماد به نفس به معرفی میگیرد.

این راهنمای صوتی را می توان به صورت لینک از طریق SMS به اشتراک گذاشت یا شخصا با مراقبان در هنگام که از مراکز بازدید می کنند، شریک ساخت.

منابع مربوط