مقالات

کنار آمدن با آسیب های جا به جایی و یا اسکان مجدد

راهنمایی صوتی با راهکار های موثر وفق یابی و روش های انعطاف پذیری که می تواند اثرات تروما /سطح آسیب پذیری را کاهش دهد.

شریک ساختن
مورد علاقه پښتو (Pashto)

اطفال و بزرگسالان می توانند راهکار های وفق یابی و روش های انعطاف پذیری را برای کمک به کاهش اثرات تجربیات و خاطرات آسیب زا یاد بگیرند. تجربیات آسیب زا می تواند اثرات دوامدار داشته باشد. خوشبختانه، راهکار های وفق یابی و روش های انعطاف پذیری وجود دارد که می توانیم با استفاده از آن اثرات تروموا یا آسیب ها را کاهش دهیم.

منابع پیشکش شده در این بخش چندین ایده را برای امتحان کردن ارائه می دهند.

این راهنمای صوتی را می توان به صورت لینک از طریق SMS به اشتراک گذاشت یا شخصا با مراقبان در هنگام که از مراکز بازدید می کنند، شریک ساخت.

منابع مربوط